Selasa, 06 Desember 2011

KUMPULAN DOA DOA UNTUK DIBACA BERSAMA KELUARGA

Robbighfirlii wa li akhii wa adkhilnaa fii rohmatika wa anta arhamur roohimiina

Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami dan masukanlah kami ke dalam Rahmat Engkau, Dan  Engkau adalah Maha Penyayang di antara  Para Penyayang


Robbi Najjinii Wa ahlii  Mimmaa Ya’ maluuna


Ya Tuhan kami , selamatkan kami beserta keluarga kami dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan )  QS:Asy Syu’ara ayat 169


Robbana afrigh alaina shobra, Wa tawaffanaa muslimin


Ya Tuhan kami.. Limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri
(QS Al A’raf 126)


Robbana hablanaa min azwaajinaa wa dzurriyyatinaa qurrota a’yun, waj’alnaa lilmuttaqiinaa imaama

Ya Tuhan kami, anugerahkanlah bagi kami istri-istri dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami) dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertaqwa“ 
(QS. Al-Furqon : 74)


 Allahumma Imaanan Bika Wa Tashdieqan Bikitaabika Wa Wafaaan Bi’ahdika Wattibaa’an Lisunnati nabiyika Sayydinaa Muhammadin Shallalahu Alaihi Wasallam.

Ya Allah ku ! aku beriman kepada Mu dan membenarkan kitab Mu, dan memenuhi janji Mu serta mengikuti sunnah nabi Mu, yaitu penghulu kami Muhammad SAW

Subhaanallah Wal hamdulillah Walaailaaha Illallah, Wallaahu Akbar Walaa Haula Walaa Quwwata Illaabillah. Allahumma Innie Aamantu Bikitaabikalladzi Anzalta Wa Nabiyya Kalladzi Arsalta Faqhfir lie Maaqaddamtu Wama Akh khartu.

Maha suci Allah, Segala puji bagi Allah tidak ada Allah yang patut disembah kecuali Allah, Allah Maha besar, Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ya Allahku ! Sesungguhnya aku beriman kepada kitab Mu yang telah Engkau turunkan, dan kepada nabi Mu yang telah Engkau utus, Oleh karena itu ampunilah dosa - dosaku yang telah lalu dan yang akan datang.

Allahuma inna nasaluka ridhoka wal jannah wa naudzubika min sakhotika wannar  Rabbanaa Aatinaa Fiddunyaa Hasanah Wafil Aakhirati Hasanah Waqinaa ‘Azaabannar wa Adkhilna aIjannata Ma’al Abrar. ya “azizu ya gaffaru ya rabbal ‘alamin”

Ya Tuhan kami ! berilah kami kebaikan di dunia dan akhirat, dan lindungilah kami dari siksaan api neraka, dan masukkanlah kami ke dalam surga bersama orang-orang baik.

Allahumma habbib ilaina al imana,
wazayyinhu fiqulubina wakarrih ilaina al kufro
walfusuqo wal’isyiana waj’alna minarrasyidin.
Allahumma qini  ‘azabaka yauma tab’asu ‘ibadaka.
Allahumma urzuqnil jannah bigairi hisab”.
Ya Allah, cintakanlah kami pada iman dan hiaskanlah di hati kami, bencikanlah kami pada perbuatan kufur, fasiq, maksiat dan durhaka serta masukkanlah kami ini dalam golongan orang yang mendapat petunjuk.
Ya Allah peliharalah kami dari azab-Mu di hari Engkau kelak membangkitkan hamba-hamba-Mu, Ya Allah, anugerahilah kami surga dengan tanpa dihisab”.

”Allahumma innii ‘a’uudzu bika minasy syaki wasy syirki wasy syiqooqi wan nifaaqi, wasuu-‘il akhlaaqi, wasuu-‘il man zhori wal munqolabi fil maali wal ahli wal waladi. Allahumma innii as-‘aluka ridhaaka wal jannata wa a’uudzu bika min sakhatika wan naar.
Allahumma ‘innii ‘a’uudzubika min fitnatil qobri wa a’uudzubika min fitnatil mahyaa wal mamaati”.
Ya Allah, kami berlindung pada-Mu dari pada syak was-was, syirik, cerai-berai, muka dua, buruk budi pekerti, buruk pandangan dan salah urus terhadap harta benda dan keluarga.
Ya Allah, sesungguhnya kami mohon pada-Mu keridhaan-Mu dan surga. Dan kami berlindung pada-Mu dari pada murka-Mu dan neraka.
Ya Allah, kami berlindung pada-Mu dari fitnah kubur serta dari fitnah kehidupan dan derita kematian.


Allahumma   inni  as’aluka  mujibati  rahmatika Waaza’ima  magfiratika wassalamata  min  kulli  ismin  Walganimata  min  kullibirrin  walfauza biljannati wannajata minannari. Rabbi qonni’ni bima razaqtani wabarikli fima a’thoitani wakhluf ‘alayya kulla ghoibatin li minka bikhairin.”
Wahai Tuhan Yang Maha Mengetahui apa-apa yang terkandung   dalam  hati  sanubari,  keluarkanlah  kami  dari  kegelapan kecahaya  yang  terang  benderang. Ya Allah kami mohon padaMu segala hal yang  mendatangkan  rahmatMu,  dan segala ampunanMu selamat dari segala dosa  dan  beruntung  dengan  mendapat  rupa-rupa  kebaikan,  beruntung    memperoleh  surga,terhindar  dari  neraka.
Tuhankami mantapkanlah kami atas apa yang telah Engkau rizkikan  kepada kami, berkatilah kami atas semua yang telah Engkau anugerahkan kepada kami,
dan gantilah apa-apa yang hilang dari pada kami dengan kebajikan dariMu.

”Allahumma azillani tahta zilli arsyika yauma laazilla illa zilluka wala baqiya illa wajhuka wasqini minhaudi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syurbatan haniatan mari atan la’adzma’u ba’daha abada. Allahumma inni as aluka min kairin maa tsa’alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a’udzubika min syarrin masta ‘azaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu ‘alaihi wasallam. Allahumma inni as alukal jannata wana’imaha wama yuqarribuni ilaiha minqaulin au fi’lin au ‘amalin wa a’uzubika minannari wama yuqorribuni ilaiha min qoulin au fi’lin au’amalin”.

”Ya Allah lindungi kami dibawah lindungan singgasanaMU pada hari yang tidak ada naungan selain dari naunganMu. Dan berilah kami minuman dari telaga Nabi Muhammd saw dengan suatu minuman yang lezat, nyaman, sesudah itu kami tidak akan haus untuk selamanya. Ya Allah, kami mohon padaMU kebaikan yang diminta oleh NabiMu Muhammad saw dan kami berlindung padaMu dari kejahatan sebagaimana yang diminta olehNabiMU Muhammad saw.
Ya Allah kami mohon padaMU surga serta ni’matnya dan apapun yang dapat mendekatkan kami kepadanya baik ucapan, ataupun amal perbuatan dan kami berlindung padaMu dari pada neraka serta apapun yang mendekatkan kami kepadanya baik ucapan ataupun amal perbuatan”. .

”Allahumma inna laka ‘alayya buquqan kasiratan fimabaini wabainaka wahuquqan kasiratan fiima baini wabainakhalqika. Allahumma makana laka minha faqfirhu li wama kana likhalqika fatahammalhu ‘anni wagnini bihalalika ‘anharamika wabita’atika ’anma’siyatika wabifadlika ‘amman siwaka ya wasi’al maqfirah.
”Ya Allah sesungguhnya Engkau mempunyai banyak hak yang ada diantara kami denganMu dan mempunyai banyak hak yang ada diantara kami dengan mahlukMu. Ya Allah ampunilah kesalahan yang ada di antara kami terhadapMu, bebaskanlah kami dari padanya, serta segala apapun kesalahan yang ada diantara kami dan mahluk Mu bebaskanlah kami dari padanya, cukupkanlah kami dengan rizkiMu yang halal, hindarilah kami dari pada rezeki yang haram,
Dan dengan ni’mat kelebihanMu,hindarilah kami dari pada mengharapkan orang lain selain dari pada Engkau, wahai Tuhan yang Maha Pengampun.

Allahumma inni as’aluka imanan kamilan, wayaqiinan shoodiqon, warizqon wasi’an, waqalban khosyi’an, walisanan zakiron, wahalalan thoyyiban, wataubatan nasuha, wataubatan qoblal mauut, Warohatan indal  mauut wa maghfirohtan wa rohmatan ba’dal maut, wal afwa  indal hisaab, wal faudza bil jannati wannajata minannari birahmatika ya’azizu yagaffar, rabbi zidni’ilman wa alhiqni bissholihin.
”Ya Allah, kami mohon padaMu iman yang sempurna; keyakinan yang benar; rizqi yang luas; hati yang khusyu’ lidah yang selalu berzikir; rizqi yang halal dan baik ;  taubat nasuha dan taubat sebelum mati ; ketenangan ketika hendak mati ; keampunan dan rahmat sesudah mati ;  keampunan ketika dihisab ; keberuntungan memperoleh surga dan terhindar dari neraka dengan rahmat kasih sayangMu, wahai Tuhan Yang Maha Tinggi, Yang Maha Pengampun. Tuhankami berilah kami tambahan ilmu pengetahuan dan gabungkanlah kami kedalam golongan orang-orang yang saleh.”
Allahumma inni as aluka biwajhikal karim, wajudikal qadim, wabismikal a’zami antusalliya ‘ala sayyidina Muhammadin wa antagfira lana waliwalidaina wa auladina waikhwanina wa aqrabaina wamasyayikhina wa ashabina wa azwajina wa asdiqainawaliman ausana biddua’i waliman ahsana ilaina waliman lahu haqqun ‘alaina waliman zalamnahu au’asa’na ilaihi walijami’il muslimina walmuslimat al ahyai minhum wal amwat, wa-antarzuqannal ‘uluman nafi’ah wal a’malassalihah, wa anta’ simana min jami’il ma’asizzahirati walbatinati, wa antusahhila lana rizqan halalan wasi’an wa antakfiyana syarral asyrari minal insi waljinni waddawabbi wagairiha wa antakhtihmana waiyyahum bihusnil khatimati amin. Wasalallahu ‘ala sayyidina Muhammadin wa lihi wasahbihi wasallam.
Ya Allah, kami mohon dengan zatMu yang mulia, kemurahanMu yang kekal abadi dan dengan namaMu yang Maha Agung, limpahkanlah rahmatMu kepadajunjungan kami Muhammad saw. Ampunilah kami, ayah bunda kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, kaum kerabat kami, guru-guru kami, sahabat-sahabat kami, pasangan-pasangan kami, teman-teman kami, dan orang-orang yang berpesan untuk dido’akan dan semua orang yang berbuat baik kepada kami, dan yang mempunyai hak atas kami, orang-orang yang pernah kami zalimi ataupun yang pernah kami berbuat jahat kepadanya, semua orang-orang Muslimin dan Muslimat yang masih hidup dan yang sudah meninggal.  Dan berilah kami rizki, juga mereka dengan kebaikan dunia dan akhirat, pelihara kami dan mereka dari segala macam bencana , huru-hara dunia dan akhirat. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang bik, peliharalah kami dari semua perbuatan maksiat yang nyata dan yang tersembunyi, mudahkanlah kepad kami rizki yang halal dan luas, hindarkanlah kami dari segala kejahatan manusia, jin serta binatang dan lainnya, dan akhirilah hidup kami dalam keadaan husnul khatimah. Amien. Semoga rahmat dan keselamatan tercurah kepada Nabi Muhammad saw, keluarga dan para sahabatnya.”
Subhana Robika Robbi izzati amma Yashifuun Washolatu Washolamu ala Asrofil anbiya wal mursalin walhamdulillahirobbilalamin.

Tidak ada komentar: